Huurvoowaarden

COVID19 afspraken:

Houdt tijdens deze coronatijd speciaal de website Nederland Wereldwijd in de gaten voor het geldende reisadvies, je bent hier zelf voor verantwoordelijk.

Als de terugreis niet kan plaatsvinden of moet je in quarantaine, dan zijn de kosten die daar uit voort vloeien voor de desbetreffende huurder. Denk hierbij aan schadeloosstelling van de nieuwe huurder die daardoor niet op vakantie kan en het onrechtmatig gebruik van de camper tijdens deze periode.

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen prijs + waarborgsom. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder een overdracht gedaan van de camper. In de overdracht wordt de camper omschreven en uitgelegd. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

Betaling en boeking van de camper

Definitieve boeking vindt plaats wanneer de aanbetaling van € 250 van de huursom is (aan)betaald, 6 weken voor vertrek dient het restantbedrag + borg betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdig betalen door de huurder is Dabentie Luxe Campers BV, gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane aanbetaling. De borg wordt, bij geen schade, binnen max. 7 werkdagen teruggestort. Tijdens vakantieperioden binnen max. 10 werkdagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van een kampeerauto met zich meebrengen, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
3. De verhuurder stelt pas een huurovereenkomst op, wanneer er mondeling overeenstemming over de huur is, op de overeenkomst staan dan tenminste het rijbewijsnummer en geboortedatum van huurder vermeld.
4. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. € 1.000,-, het eigen risico van € 1.000,-, de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden. Tijdens de huurperiode zijn er geen kilometer beperkingen en is dit All-in bij de prijs.
5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
6. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de huurder hiertoe aanleiding geven. De verhuurder zal alle van huurder ontvangen betalingen in onderhavig geval, onder aftrek van kosten terstond aan huurder terugstorten.
7. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd, tot 8 weken voor aanvang de aanbetaling van € 250. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom en valt de annulering binnen 4 weken voor vertrek 100% van de overeengekomen huursom.

Artikel 3. Ingebruikneming van het gehuurde

1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
3. De verhuurder stelt pas een huurovereenkomst op, wanneer er mondeling overeenstemming over de huur is, op de overeenkomst staan dan tenminste het rijbewijsnummer en geboortedatum van huurder vermeld.
4. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. € 1.000,-, het eigen risico van € 1.000,-, de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden. Tijdens de huurperiode zijn er geen kilometer beperkingen en is dit All-in bij de prijs.
5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
6. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de huurder hiertoe aanleiding geven. De verhuurder zal alle van huurder ontvangen betalingen in onderhavig geval, onder aftrek van kosten terstond aan huurder terugstorten.
7. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd, tot 8 weken voor aanvang de aanbetaling van € 250. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom en valt de annulering binnen 4 weken voor vertrek 100% van de overeengekomen huursom.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad. Tevens is het verboden landen te bezoeken waar aan de linkerzijde van de weg wordt gereden.
3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder. 4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
5. Huisdieren en roken zijn niet in de kampeerauto toegestaan, mocht er toch in de kampeerauto zijn gerookt of hebben er huisdieren in verbleven dan verbeurt de huurder zijn volledige waarborgsom.
6. Het is huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper vervoeren die olie en / of benzine bevatten.

Artikel 5. Kosten tijdens de huurperiode

Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6. Reparaties gedurende de huurperiode

1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.

Artikel 7. Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode

De camper die u huurt is volledig casco inclusief pechhulp verzekert. Wij vragen aan u € 1.000,- borg. Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis en bij “bovenhoofdse” schade € 2.000,- per gebeurtenis. Mochten er meerdere schades ontstaan, dan zijn wij gerechtigd u naar het aantal schades het eigen risico in rekening te brengen. Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 4 uren na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen. Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het in de camper aanwezige Europeesche Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen. Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde tijdig mogelijk te maken, stelt huurder op aanwijzing van verhuurder het gehuurde onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan verhuurder. Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding.

Artikel 8. Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto

Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden. In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 9. Verlenging van de huurovereenkomst

Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 10. Einde van de huurovereenkomst

1. Huurder verbindt zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij verhuurder in te leveren en wel in complete lege en goede gereinigde staat, met volle brandstoftank. Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd ter zake schoonmaakkosten van: toilet € 150,- en binnenzijde van de kampeerauto € 250.-. De buitenzijde wordt door verhuurder gereinigd, het is huurder verboden de kampeerauto in een wasstraat te (laten) wassen. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 50,verschuldigd.
2. Indien bij de finale inspectie na het wassen van de buitenzijde en nareinigen van de binnenzijde is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten All-Risks verzekering worden gedekt.
3. Indien bij de finale inspectie na het wassen, niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan verhuurder per aangevangen uur € 50,- verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt.
5. Indien huurder de kampeerauto voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen recht op restitutie van de niet genoten periode.

Artikel 11. Huisdieren en Roken

Huisdieren en roken in de campers is ten strengste verboden Bij het niet melden of overtreding hiervan wordt de gehele borg ingehouden.

Artikel 12. Schoonmaken

De huurcamper wordt aan de gebruiker als volgt uitgeleverd. Buiten en binnenzijde schoon, volle brandstof tank, schoon water tank min 1/2 gevuld, lege vuil water tank, de toilettank schoon en droog, schone koelkast, schone toilet ruimte, schone bestuurdersruimte, schone ramen. Het object dient door de gebruiker in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van verhuurder heeft ontvangen. Wanneer de gebruiker niet voldoet aan de door eigenaar gestelde eisen volgen de volgende schoonmaak kosten, vuilwatertank niet geledigd € 35 toilettank of WC niet geledigd/schoon € 150 binnenzijde niet schoon € 100 of het aantal uur a €75 p/u dat nodig is, buitenzijde niet schoon € 60 of het aantal uur a € 75 p/u de spons, wasborstel en poetsmiddel is in de huurcamper aanwezig, Let op het is verboden de huurcamper door een wasstraat te rijden, spoelbakken niet schoon € 25, koelkast niet gereinigd € 25, bekleding sterk vervuild v.a.€ 100, bestuurdersruimte/voorramen aan binnenkant niet schoon € 25, Brandstoftank niet vol = Brandstofkosten + € 25.

Artikel 13. Aansprakelijkheid verhuurder

Het is de huurder toegestaan de auto of motor waarmee hij de camper afhaalt gratis bij de verhuurder te stallen, dit gebeurt echter volledig op eigen risico. De huurder zal de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor eventuele schades aan, vermissing of geheel verloren gaan van diens voertuig. De kosten ten gevolge van voornoemde zijn volledig voor rekening van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder. In welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit navolgende omstandigheden: a. overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland. b. door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten. c. beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze voorwaarden. d. reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid huurder

1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of derden.
2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.
3. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Telematica systeem

Onze voertuigen kunnen voorzien zijn van een telematica systeem ten behoeve van de veiligheid en administratie, gegevens worden nimmer gedeeld met derden behalve met tussenkomst van justitie.

Artikel 16. Slotbepaling

Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.